Year

President

Vice President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Executive Committee members

 

 

2017-18

 

 

Dr Paramjeet Singh

 

Dr Harsh Rastogi

 

Dr Ajay Garg

 

Dr Ajay Kumar

 

Dr Leve Joseph

Dr Rohtas Yadav

Dr Kapila Moorthy

Dr Vivek Gupta

Dr Bejoy Thomas

Dr Sunithi Mani

Dr Rose Dawn

 

2016-17

 

2015-16

 

2014-15

 

 

Dr Sanjiv Handique

 

 

Dr Jayaraj Govindaraj

 

 

Dr Harsh Rastogi

 

 

Dr Manas Saha

 

 

Dr Gaurav Goel

Dr Kesavadas Chandrashekhar

Dr Ravi Varma

Dr Shyam NK

Dr Rohtas Yadav

Dr Sharath Kumar

Dr Ram Mohan

Dr Samir

 

 

2013-14

 

Dr Brig Chander Mohan, SM

 

Dr Kesavadas Chandrashekhar

 

Gp Capt Hirdesh Sahni

 

Dr C Daniala

 

Dr Ajay Garg

Dr Manohar Shroff

Dr Jayaraj Govindraj

Dr Vivek Gupta

Dr Jai Shiv Shankar

Dr Sunithi Mani

Dr Manas Saha

Dr Ashish Atre

 

 

 

2012-13

 

 

 

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

 

 

Brig (Dr) Akshay Bhargava

 

 

 

Dr Hirdesh Sahni

 

 

 

Dr C Daniala

 

 

 

Dr Ajay Garg

Dr R V Phadke

Dr Harsh Mahajan

Dr Kesavadas Chandrashekhar

Dr Jai Shiv Shankar

Dr Sunithi Mani

Dr Sukalyan Purkayastha

Dr Jayraj Govindraj

 

 

2011-12

 

 

 

Dr Arun Kumar Gupta

 

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

 

Dr Hirdesh Sahni

 

 

Dr K Murli

 

Dr M Shroff

Dr Sunil Kumar

Dr Harsh Rastogi

Brig (Dr) Akshay Bhargava

Dr C Daniala

Dr Ravi Verma

Dr Suman Kochar

2010-11

Dr N Khandelwal

 

Dr Paramjeet Singh

 

 

 

 

 

2009-10

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

Dr Sanjiv Handique

 

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

Dr Hirdesh Sahni,

 

Dr C Daniala

 

 

Dr Harsh Rastogi

Dr Swati Halbe

Dr Vipul Gupta

Dr Murali

Dr Jerry Kavoor

Dr Sukalyan Purkayastha

Dr Daniala

Dr Bejoy Thomas

 

 

 

2008-09

 

 

 

Dr Harsh Mahajan

 

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

Dr Anirudh Kohli,

 

Dr C Daniala

 

 

 

Dr Harsh Rastogi

Dr N Khandelwal

Dr Paramjeet Singh

Dr Kesavadas Chandrashekhar

Dr Jerry Kavoor

Dr K K Pandey (Kanpur)

Dr Ravi Verma

Dr S B Desai

 

 

 

2007-08

 

 

 

Dr S B Desai

 

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

Dr Anirudh Kohli,

 

Dr C Daniala

 

 

 

Dr Harsh Mahajan

Dr Paramjeet Singh

Dr M K Vasudev

Dr Rajiv Azad

Dr Akash Handique

Dr Kapilamoorthy

Dr Rakesh Lal

Dr Manash Sharma

Dr Sanjeev Patel

 

 

 

 

2006-07

 

 

 

 

Dr S B Desai

 

 

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

 

 

Dr S K Handique

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

Dr Hirdesh Sahni

 

 

 

 

Dr N Medhi

Dr Sandeep Kalra

Dr Harsh Mahajan

Dr A Kohli

Dr Bejoy Thomas

Dr Suman Kochar

Dr J Venkateswarlu

Dr Kesavadas Chandrashekhar

Dr Manas Saha

Dr Paramjeet Singh

 

 

 

2005-06

 

 

 

Dr S B Desai

 

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

 

Dr S K Handique

 

Dr Shailesh B Gaikwad

 

Dr H Sahni

 

 

 

Dr N Medhi

Dr Sandeep Kalra

Dr Harsh Mahajan

Dr Anirudh Kohli

Dr Bejoy Thomas

Dr Suman Kochar

Dr Paramjeet

Dr Manas Saha

Col M.G.K Murthy

Dr C Kesavadas

 

 

2004-05

 

 

Dr N K Mishra

 

 

Dr N Chidambaranathan

 

 

Dr S K Handique

Dr Shailesh B Gaikwad,

 

Dr Hirdesh Sahni

 

 

Dr N Medhi

Dr Usha Goenka

Dr Santosh Joseph

Dr C Kesavadas

Dr C Joga Rao

Dr Shrikant Kothekar

Dr Srinivas Desai

Dr J Rajiv Bapuraj

 

 

 

2003-04

 

 

 

Dr R V Phadke

 

 

 

Dr Srinivas Desai

 

 

 

Dr N Khandelwal

 

Dr Anirudh Kohli,

 

Dr Santosh Joseph

 

 

 

Dr J Rajiv Bapuraj

Dr Ravi Ramakantan

Dr Harsh Mahajan

Dr Shailesh B Gaikwad

Dr Jogan Mohan Reddy

Dr Usha Goenka

Dr Kesavdas Chandrashekhar

Dr N Medhi

Ex-Officiomember : Dr R.K.Gupta

2002-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-02

 

 

 

Dr R K Gupta

 

 

 

Dr  Srinivas Desai

 

 

 

Dr N Khandelwal

Dr Anirudh Kohli

 

Dr Santosh Joseph

 

 

 

Dr J Rajiv Bapuraj

Dr Ravi Ramakantan

Dr Harsh Mahajan

Dr Harsh Rastogi

Dr N Medhi

Dr K Murali

Dr V Sawlani

Ex-officiomember 1.Dr S Suri

2.Dr P N Jayakumar

 

 

2000-01

 

 

Dr Sudha Suri

 

 

Dr Harsh Mahajan

 

 

Dr P N Jayakumar

Dr M K Vasudev,

 

Dr Anirudh Kohli

 

 

Dr S G Srikanth

Dr N Khandelwal

Dr N Medhi

Dr R V Phadke

Dr Santosh Joseph

Dr Shailesh B Gaikwad